Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427

Práva dětí

Dítě je každý, komu ještě není 18 let …
Tato práva se vztahují na všechny děti. Holky, kluky, z Evropy, Asie, nebo třeba Ameriky, které mluví česky, španělsky, nebo třeba čínsky, zdravé i nemocné, zkrátka na všechny …
Všechny úřady, které mohou rozhodovat o dětech, musí pracovat hlavně s ohledem na potřeby dítěte.
Stát, který podepsal Úmluvu o právech dítěte, má povinnost tato práva zaručovat.
Každé dítě má právo na svůj život a na rozvoj.
Od narození mají děti právo na státní příslušnost, na své jméno, znát své rodiče a být v jejich péči …
Právo na rodinu mají všechny děti za všech okolností.
Dítě má právo na to žít se svými rodiči, být s nimi v kontaktu, ať už jsou vztahy mezi nimi jakékoliv.

Podle věku a schopností dítěte má každé dítě právo říci, co chce v záležitostech, které se jej dotýkají …

Dítě má právo na informace, které potřebuje pro svůj další rozvoj a život.

Každé dítě má právo na soukromí doma, na akcích, venku a nesmí být útočeno na jeho čest a pověst.

Každé dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, pokud to neohrožuje jeho vývoj.

Každí dítě má právo vyhledávat informace a svobodně se vyjadřovat, pokud tím neomezuje práva druhých lidí.

Rodiče mají hlavní zodpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Stát jim v tom pomáhá.

Děti mají právo na ochranu a pomoc před tělesným i psychickým násilím, před zneužíváním a nadáváním.

Stát musí dětem zajistit ochranu, péči a pomoc v době, kdy se o ně nemohou starat rodiče.

Osvojit dítě je možné, pokud je to v jeho nejlepším zájmu. Děti se nesmějí prodávat.

Právo na ochranu a humanitární pomoc mají všichni uprchlíci a jejich děti …

Dítě s postižením má právo na pomoc a vzdělání tak, aby mohlo žít jako ostatní děti.

Děti mají právo na zdravotní a lékářskou péči, prevenci a ochranu tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň jejich zdravotního stavu.

Dítě má nárok na životní úroveň, která je nutná pro celkový jeho rozvoj. Stát podporuje a kontroluje rodiče tak, aby ji mohli zajistit.

Dítě má právo na bezplatné a dostupné základní vzdělání, výuku přizpůsobenou schopnostem, věku a respektující lidskou důstojnoust.

Výchova dítěte má směřovat k přípravě na zodpovědný život ve společnosti a k jeho celkovému rozvoji.

Dítě má právo na vlastní kulturu, náboženství a jazyk.

Dítě má právo na odpočinek, volný čas a hru.

Dítě nesmí vykonávat práci, která může ohrožovat jeho zdraví a rozvoj.

Dítě má právo být chráněno před užíváním omamných a psychotropních látek.

Děti nesmí být nuceny k sexuální nebo pornografické činnosti a musí být chráněny před zneužíváním, prostitucí a pornografií.

Stát musí bránit prodeji, pašování a únosům dětí.

Dítě nesmí být vykořisťováno.

Vždy, i v případě spáchání trestného činu či přestupku, je třeba zacházet s dítětem jako s lidskou bytostí a brát ohledy na jeho potřeby.

Dítě do 15 let se nesmí účastnit bojových akcí a nesmí být členem vojska.

Dítě má nárok na náležitou pečí, podporu a návrat do společnosti po překonání obtíží.

Dítě obviněné ze spáchání trestného činu má právo na rychlý proces vedebý srozumitelně a přiměřeně jeho věku a dodržování vlastních práv.

Úmluva o právech dítěte musí být státem šířena a podporována v co nejvyšší míře tak, aby děti i dospělí o právech dítěte veděli.

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.